با توجه با استراتژی شرکت و گسترش و رشد شرکت های تابعه، در کلیه سطوح نیروهای کارآمد در پست های مدیریتی مورد نیاز می باشد

 

به بالای صفحه بردن