درست نگفتی !

ولی ما خوشحالیم که یه دوست جدید تو آلیما

پیدا کردیم ، آلیما با ۳۰ طعم پنیر متنوع

همیشه تو سوپر مارکتا منتظرته

ممنون که تو مسابقمون شرکت کردی

به بالای صفحه بردن