پنیر لیقوان

وزن

انرژی

چربی

750 گرم

88/2 کیلوکالری

4/6 گرم

به بالای صفحه بردن